คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพ NVR 9700 serie

Last updated: 10 มิ.ย. 2563  |  8200 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพ NVR 9700 serie

 

1.2 คุณสมบัติฟังก์ชั่นฐาน
- การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายการสนับสนุนรวมทั้ง IP / กล้องโดมและบุคคลที่สามกล้อง IP
- NVRs บางคนสนับสนุนการสตรีมวิดีโอ H.265 เข้ารหัสล่าสุดและใส่ส่วนผสมของ H.265 และกล้อง H.264 IP
- การสนับสนุนโปรโตคอลมาตรฐาน ONVIF
- Dual สนบับสนุนการบันทึกกระแสของกล้องแต่ละตัว (ไม่เกิน 5ล้านพิกเซลความละเอียด)
- กล้อง IP สนับสนุนใหม้ีการเพิ่มอยา่ งรวดเร็วหรือดว้ยตนเอง
- การสนบั สนุนชุดเดียวหรือการกา หนดค่าของ OSD กล้อง 'พารามิเตอร์วิดีโอหน้ากาก
การเคลื่อนไหวและอื่น ๆ
- สนับสนุนสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้ที่ได้ร้ับอนุญาต 8 ห้องรวมถึงผู้ดูแลระบบขั้นสูงและสามัญ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ไดร้ับอนุญาตเริ่มต้นของระบบ
- สนับสนุนสูงสุดของผู้ใช้ 16 คนที่จะสร้างลูกค้าหลายเว็บ เข้าสู่ระบบโดยใช้หน่ึ่ง ชื่อผใู้ชใ้นเวลาเดียวกนัและการควบคุมของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่จะเปิดหรือปิด
- สนับสนุนสูงสุดของลูกค้า 10 เว็บ เขา้สู่ระบบในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างแบบสด
- การสนับสนุน 4K / 2K / 1920 × 1080/1280 × 1024 HDMI และ 1920 × 1080/1280 × 1024 VGA
- โหมดการสนับสนุนหลายหน้าจอเช่น 1/4/6/8/9/16/25/36
- การปรับอัตโนมัติสนับสนุนจากสัดส่วนการแสดงผลภาพของกล้อง
- การตรวจสอบเสียงสนับสนุนของกล้องที่จะเปิดหรือปิด
- สนับสนุนคู่มือsnap ของกล้องแสดงตัวอย่าง
- สนับสนุนลำดับของกลอ้งแสดงตัวอย่างที่จะปรับ ่
- โหมดการแสดงผลการสนับสนุนใหม้ีการเพิ่มและบันทึกและโหมดบันทึกไว้สามารถเรียกโดยตรง
- สนับสนุนการดำเนินงานแถบเครื่องมืออย่างรวดเร็วของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
- กลุ่มสนับสนุนมุมมองของกล้องและมุมมองโครงการในลำดับมุมมองที่รวดเร็วและอาศยัอย

การต้้งค่าเวลา
- ตรวจจับการเคลื่อนไหวสนับสนุนและหน้ากากวิดีโอ
- สนับสนุนหลาย P.T.Z. นิยม โปรโตคอลการควบคุมและการตั้งค่าของที่ตั้งไว้และล่องเรือ
- สนับสนุนการควบคุมเมาส์โดยตรงของโดม IP รวมทั้งการหมุน, ซูม, มุ่งเน้นและอื่น ๆ
- ภาพการสนับสนุนกล้องเดียวที่จะซูมโดยการเลื่อนล้อเลื่อนของเมาส์
- การสนับ สนุนพ้ืนที่ของภาพใด ๆ ที่จะซูมสูงสุดถึง 16 เท่าของปัจจุบันที่ขนาด
- ภาพการสนับสนุนและการปรับเลนส์(ใชไ้ดเ้ฉพาะสา หรับกล้องบางส่วน)
- การสนับสนุนกล้องอย่างรวดเร็วเพิ่มในหนา้ต่างกลอ้งของอินเตอร์เฟซตัวอย่างสดการจัดการดิสก์์
- NVRs กับกรณี2U ที่สามารถเพิ่มไดสู้งสุด 8ฮาร์ดดิสก์SATA น้้น ได้สูงสุด 4 ฮาร์ดดิสก์SATA กับกรณี1.5U ได้สูงสุด 2ฮาร์ดดิสก์SATA กับกรณี1U และ
สูงสุด 1 SATA HDD กับกรณี1U ขนาดเล็ก
- แต่ละอินเตอร์เฟซ SATA ของ NVR สนับสนุนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีความจุสูงสุด 6TB
- บางส่วนของบันทึกการสนับสนุน NVRs ที่จะสำรองโดย e-SATA HDD
- การกำหนดค่ากลุ่มดิสก์การสนับสนุนและการบริหารจัดการและกล้องแต่ละตัวสามารถเพิ่มเข้าไปในกลุ่มดิสก์ที่แตกต่างกบัความจุที่แตกต่างกัน- ข้อมูลดิสก์สนับสนุนและสถานะการทำงานของดิสก์การรับชม
- การจัดรูปแบบการสนับสนุนชุดของดิสก์
- การกำหนดค่าการบันทึก
- การสนับสนุนกระแสหลักและการบันทึกกระแสย่อยในเวลาเดียวกนัและชุดเดียวหรือ
- การกำหนดค่าของกระแสการบันทึก
- คู่มือการสนับสนุนและโหมดบันทึกอัตโนมัติ
- การบันทึกตารางการสนับสนุนบันทึกการเตือนภัยและเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวการบันทึก
- การบันทึกตารางการสนับสนุนและการบันทึกเหตุการณ์ที่มีการบันทึกการตั้งค่าลำดับที่แตกต่างกัน
- การตั้งค่าการสนับสนุนการบันทึกตารางเวลาและรีไซเคิลบันทึก
- รองรับการบันทึกไว้ล่วงหน้าและการบันทึกการตั้งค่าความล่าช้าของการบันทึกเหตุการณ์

การเล่นบันทึก
- การดำเนินงานสนับสนุนเวลาในระดับการเล่นที่รวดเร็วและวันที่การเล่นและสามารถตั้งเวลาได้ สุ่มโดยการเลื่อนเมาส์ช่วงเวลาของขนาดเวลาที่สามารถซูม
- บันทึกการสนับสนุนการค้นหาตามเวลาชิ้น /คร้ัง / เหตุการณ์/แท็ก
- มุมมองเวลาการสนับสนุนและมุมมองของกล้องในการค้นหา โดยโหมดชิ้นเวลา
- เวลาการสนับสนุนชิ้นการค้นหาโดยเดือนโดยวันรายชั่วโมงและนาทีและเวลาจะเป็นชิ้น

แสดงภาพขนาดย่อกล้อง
- สนับสนุนสูงสุด 16กล้องที่จะค้นหาตามเวลา
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการค้นหาตามคู่มือ/โมชั่ย /กิจกรรมเซ็นเซอร์
- สนับสนุนแท็กค้นหาตามคู่มือการเพิ่มแท็ก
- การสนับสนุนการเล่นทันทีทีของกลอ้งที่เลือกในอินเตอร์เฟซตัวอย่างสด
- สนับสนุนสูงสุด 16 กล้องเล่นซิงโคร
- การเร่งการสนับสนุน (ไม่เกิน 32 เท่าของความเร็วปกติ) ชะลอตัว (ขั้นต่ำ 1/32 เท่าของความเร็วปกติ) และนอกจาก 30s 'หรือลดเวลาในการเล่นปัจจุบัน

การสำรองข้อมูลบันทึก
- บันทึกการสนับสนุนที่จะสำรองผ่าน USB (ดิสก์U, HDD มือถือ) หรือ e-SATA อินเตอร์เฟซ
- บันทึกการสนับสนุนที่จะสำรองตามเวลา / เหตุการณ์ / ภาพการค้นหา
- การสนับสนุนการบันทึกตัดสำหรับการสำรองเมื่อเล่นกลับ
- สนับสนุนสูงสุด 10 งานสำรองในพ้ืนหลังและการดูสถานะการสำรองข้อมูล
การจัดการการเตือน
- การสนับสนุนการตั้งค่าตารางเวลาปลุก
- การสนับสนุนการเปิดหรือปิดการใช้งานของการตรวจสอบการเคลื่อนไหวเข้าปลุกเซ็นเซอร์ ภายนอกและ สัญญาณเตือนภัยรวมทั้งยกเว้นการเตือนภัยที่อยู่ IP ขัดแย้ง IO ดิสก์เตือนภัยผิดพลาดดิสก์ปลุกเต็ม ไม่มีปลุกดิสก์ปลุกเข้าถึงที่ผิดกฎหมายปลุกขาดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบออฟไลน์ IPC เตือนภัยและอื่น ๆ
การกำหนดค่าเรียกปลุกค้า
- การสนับสนุนการกำหนดค่า IPC ออฟไลน์เรียกปลุกของ PTZ จังวิดีโอป๊อปอัพ ฯลฯ
- โหมดการสนับสนุนการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของการปลุกออกวิดีโอป๊อปอัพ, ป๊อปอพักล่องข้อความกริ่ง,

E-mail และอื่น ๆ
- ภาพ snapped สามารถแนบลงใน E-mail เมื่อการเชื่อมโยงสัญญาณเตือนภัยจะถูกเรียก
- ดูสถานะปลุกสนับสนุนการเตือนภัยในการปลุกออกตรวจจับการเคลื่อนไหวและการเตือนภัย ข้อยกเว้น
- ปลุกสนับสนุนที่จะถูกเรียกและล้างด้วยตนเอง
- การสนับสนุนการรีบูตระบบอัตโนมัติเมื่อข้อยกเว้น เกิดข้ึน
ฟังกชั่น เครือข่าย
- การสนับสนุน TCP / IP และ PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, โปรโตคอล SMTP และอื่น ๆ
- การสนบั สนุนอนุญาตและรายการบล็อกฟังก์ชั่น และการอนุญาตและการบล็อกIP ส่วนที่อยู่ / IP / MAC

ที่อยู่ที่สามารถตั้งค่า
- การสนับสนุนเบราวเ์ซอร์หลายแห่งรวมถึง IE8 / 9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่นต่า กวา่ 45) และ Safari ในระบบ MAC
- การสนับสนุนความสำเร็จระยะไกล, การตั้งค่า, นำเข้าและส่งออกของพารามิเตอร์และ NVR
- การดำเนินงานบำรุงรักษาระบบอื่น ๆ รวมทั้งการอัพ เกรดระยะไกลและระบบการเริ่มต้นใหม่
- สนับสนุนการกำหนดค่ากล้องจากระยะไกลของ NVR รวมทั้งพารามิเตอร์วดิีโอรูปภาพที่มีคุณภาพและอื่น ๆ
- การสนับสนุนระยะไกลการค้นหา, การเล่นและการสำรองข้อมูลของ NVR
- คู่มือสนับสนุนการเตือนภยัที่จะถูกเรียกและเคลียร์จากระยะไกล
- NVMS สนับสนุนหรือซอฟต์แวร์การจัดการแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อเข้าถึง NVR และจดัการกับมันได้
- ฟังก์ชั่น การสนับสนุน NAT และ QRCode สแกนจากโทรศัพท์มือถือและพันธมิตรฯ
- การสนับสนุนการเฝ้าระวังมือถือโทรศัพท์พังหรือแผ่น ที่มี iOS หรือ Android OS
- การสนับสนุน NVR ที่จะเขา้ถึงระยะไกลผ่านทาง Telnet และฟังก์ชั่น Telnet สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่น อื่น ๆ
- NVR ที่สามารถควบคุมและดำเนินการ โดยปุ่มบนแผงด้านหน้าระยะไกลควบคุมและเมาส์

2 คู่มือการดำเนินงานพื้นฐาน
2.1 การเริ่มต้นและปิดเครื่อง
โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการทำอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะใช้พลังงานในหน่วย เหมาะสมเริ่มต้นและปิดมีความสำคัญ ต่อการใช้จ่ายในชีวิตของอุปกรณ์ของคุณ
2.1.1การเริ่มต้น
1.เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลออกไปที่อินเตอร์เฟซ VGA / HDMI ของ NVR
2.เชื่อมต่อกับเมาส์และอำนาจอุปกรณ์ที่จะบูตและไฟ LED จะเปิดสีน้ำงิน.
3.หน้าต่าง Wizard จะปรากฏข้ึน (คุณควรเลือกภาษาที่แสดงคร้ังแรกที่คุณใช้ NVR) อ้างถึงการเริ่มต้น 3.1 ตวัช่วยสร้างเพื่อดูรายละเอียด

2.1.2การปิดระบบ
คุณสามารถปิดเครื่องอุปกรณ์โดยใช้การควบคุมระยะไกลหรือเมาส์ โดยการควบคุมระยะไกล: ปุ่มกดปุ่ ม Power
1. ซ่ึงจะนำคุณไปยังหน้าต่างปิด หน่วยจะปิด หลังจากที่ในขณะโดยคลิกที่ปุ่ ม "OK"
2. ถอดอำนาจ โดยใช้เมาส์:
3. คลิก จะปรากฏข้ึนหนา้ต่างปิดระบบ เลือก"ปิดเครื่อง" ในหน้าต่าง. หน่วยจะปิดหลังจากที่ในขณะโดยคลิกที่ปุ่ม "OK"
4. ถอดอำนาจ

2.2ควบคุมระยะไกล
1. มันใช้สองแบตเตอรี่ขนาด AAA
2. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ของการควบคุมระยะไกล
3. แบตเตอรี่เพลส กรุณาดูแลขั้ว (+และ-)
4.ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่
จุดสำคัญ ในการตรวจสอบในกรณีที่รีโมทไม่ทำงาน
1. ตรวจสอบข้วัแบตเตอรี่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่
3. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ควบคุม IRสำหรับกำบังใด ๆ
ถ้ามันยังไม่ทำงานกรุณาเปลี่ยนการควบคุมระยะไกลใหม่ เพื่อลองหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณก็สามารถเปิดเซ็นเซอร์อินฟราเรดของรีโมทคอนโทรลเข้าหาตัวรับสัญญาณ IR ของ NVR ไปควบคุมมันเมื่อคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลาย โดยการควบคุมระยะไกล มีสองชนิดของตัวควบคุมระยะไกลอินเตอร์เฟซของการควบคุมระยะไกลจะแสดงดงัต่อไปน้ี

2.3การควบคุมเมาส์
การควบคุมเมาส์ในการแสดงตัวอย่างแบบสดและการเล่นอินเตอร์เฟซ ในการดูตัวอย่างและเล่นอินเตอร์เฟซสด, ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างกล้องใดๆ ที่จะแสดง หน้าต่างในโหมดหน้าจอเดียว; ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างอีกคร้ัง เพื่อเรียกคืนได้ขนาดก่อนหน้าน้ี ในการดูตัวอย่างและเล่นอินเตอร์เฟซที่สด ถ้าการเชื่อมต่อแสดงผลเต็มหน้าจอย้าย เมาส์ไปที่ด้านล่างของอินเตอร์เฟซที่จะปรากฏข้ึนแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือที่จะหายไป โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลื่อนเมาส์ออกไปจากมนั บางคร้ัง; เลื่อนเมาส์ไปที่ ดา้นขวาของอินเตอร์เฟซที่จะปรากฏข้ึนที่แผงและแผงจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณ เลื่อนเมาส์ออกไปจากมัน

3. ตัวช่วยสร้างและอินเตอร์เฟซหลัก
3.1 ตวัช่วยสร้างการเริ่มตน้
ไอคอนดิสก์จะแสดงอยู่นบนของอินเตอร์เฟซการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถดูจำนวนและสถานะของแต่ละดิสกอ์ย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านไอคอนเหล่าน้ี (: ดิสก์ ไม่มี:ไม่พร้อมใช้งาน
ดิสก์; : RW ดิสก์ที่ใชไ้ด้) คุณสามารถกำหนดค่า NVR โดย Setup Wizard เพื่อให้การทำงาน NVR ปกติเธอ
ต้องกำหนดค่าตัวช่วยสร้าง ถ้าคุณเริ่มต้น NVR เป็นคร้ังแรก (หรือคลิก"ข้าม" เพื่อยกเลิกตัวช่วยสร้างในคร้ังต่อไป)

คลิก "Setup Wizard" เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง ขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
① ระบบเข้าสู่ระบบ ต้้งค่ารหัสผ่านของคุณเองหรือใชค้่าเริ่มต้น เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสำหรับ คร้ังแรก (ชื่่อผู้ใช้เริ่มต้นของระบบเป็นผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเริ่มต้นของผู้ดูแลระบบคือ 123456)

②วันและเวลาการกำหนดค่าวันที่และเวลาที่จำเป็นต้องมีระบบที่จะตั้งค่าถ้าคุณ ใช้ตัวช่วยเป็นคร้ังแรกโปรด ดูรูปต่อไปนี้ดังเวลาเขตเวลาระบบ รูปแบบวันที่และรูปแบบเวลา DST จะเปิดใชง้งนโดยค่าเริ่มต้นถ้าโซนเวลาที่ เลือกรวมถึงการปรับเวลาตามฤดูกาล จากนั้นคลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

 ③ตั้งค่าเครือข่ายการตั้งค่าทำ ได้ 2 แบบ คือ"รับที่อยู่IP โดยอัตโนมัติ" โดย ฟังก์ชั่น DHCP ของเราเตอร์ หรือกำหนด IP Address ด้วยตนเองในกรณีต้องการกำหนด วงแลน หรือเลขไอพีเครื่อง เช่น 192.168.xxx.xxx จากนั้น คลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

④QR Code คุณสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น Superlive Plus ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้การดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ จากนั้น คลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ 

⑤เพิ่มกล้องคลิก"Refresh" เพื่อรีเฟรชรายการของกล้อง IP ออนไลน์ที่อยู่ใน เครือข่ายท้องถิ่นเช่นเดียวกัน กับ NVR แล้วคลิกเพื่อเพิ่มกล้องสืบค้นคลิก"เพิ่ม ทั้งหมด "เพื่อเพิ่มกล้องหมดในรายการคลิกเพื่อลบกล้อง เพิ่ม คลิก"ลบ ท้งัหมด "เพื่อลบกล้องทั้งหมดเพิ่ม

คลิกเพื่อแก้ไขกล้อง IP ค้นหาตามที่แสดงบนด้านล่างซ้ายการป้อนข้อมูลที่อยู่ IP ใหม่ ซับเน็ตเกตเวยช์ื่อผู้ใช้และตั้งค่ารหัสผ่านของกล้องคลิก"OK" เพื่อบันทึก
การตั้งค่า
คลิกเพื่อแกไ้ขกลอ้งเพิ่มตามที่แสดงบนขวาดงักล่าวขา้งตน้ ป้อนขอ้มูลชื่อกล้องใหม่ ที่อยู่IP พอร์ตชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของกล้องคุณสามารถคลิก"ทดสอบ" เพื่อทดสอบประสิทธิผลของข้อมูลการป้อนข้อมูล คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่าคุณสามารถเปลี่ยน IP ชื่อกล้องเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มกล้องเป็นแบบออนไลน์คลิก"Next" เพื่อดำเนินการต่อ

⑦ การตั้งค่าระเบียน สองโหมดการบันทึกที่มีอยู่อัตโนมัติและคู่มืออัตโนมัติ: เลือกโหมดอัตโนมัติหน่ึงในอินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่างแล้วคลิกปุ่ม "OK" เพื่อบันทึก
การตั้งค่า ดู7.1.1 การกำหนดค่าโหมดสำหรับรายละเอียด

คู่มือการใช้งาน: ตั้ง "เซนเซอร์บัน ทึก", "การเคลื่อนไหวบันทึก"และ"ตารางเวลา"ของกล้องแต่ละตัวคลิก "OK" เพื่อบนั ทึกการตั้งค่า ดู7.1.1 การกำหนดค่าโหมดสำหรับรายละเอียด

3.2อินเตอร์เฟซหลัก
3.2.1 หน้าหลักอินเตอร์เฟซ

แผงติดตั้ง
คลิกStart>> Settingsจะมี เมนูการตั้งค่าข้ึนมา ที่แสดงด้านล่าง

เมนูตั้งค่า
จะแสดงรายการฟังก์ชั่น ของเมนูต่างๆ ข้ึนมาและมีเมนูย่อยที่เชื่อมโยงกับเมนูหลับอำนวยความสะดวกการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้เร็ว มากยิ่งข้ึน
ตัวอย่าง “เมนูกล้อง”มีการเชื่อมโยงเมนูย่อย เช่น "เพิ่มกล้อง", "แกไ้ขกล้อง", "การตั้งค่าภาพ", "การเคลื่อนไหว" และ "PTZ" ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่“กล้อง” เพื่อเข้าไปที่เมนูการจัดการกล้องที่แสดงด้านล่าง หรือคลิกเข้าที่เมนูย่อยด้านล่างได้โดยตรง

Camera
ฟังก์ชั่น เพิ่มกล้อง ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจัดการกล้องโดยคลิกที่แต่ละเมนูที่จะใช้งาน เช่นคลิก
"เพิ่มกลอ้ง"จะมีหน้าต่างที่แสดงด้านล่าง

 

5.3 การกำหนดค่าการแสดงตัวอย่างภาพ
5.3.1 การตั้งค่า OSD Start-Setting-Camera-Image-OSD
คลิกการตั้งค่า จะไปอินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่าง เลือกกล้องใส่ชื่อกล้อง (หรือดับเบิลคลิกที่ชื่อกล้องในรายการกล้องจะเปลี่ยนชื่อกล้อง), เปิดหรือปิด ชื่อและเวลา OSDs (ถ้าเปิดใช้งานลากชื่อสีแดงและเวลา OSDs โดยตรงในมุมมองภาพ พ้ืนที่ในการเปลี่ยนตา แหน่งการแสดงผล OSDs ') และเลือกวันที่และเวลารูปแบบ คลิกที่"สมัคร" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5.3.2 การตั้งค่าภาพ
คลิกการตั้งค่า Start-Setting-Camera-Image-Image ไปที่อินเตอร์เฟซที่ดงัต่อไปน้ีเลือกกล้องและจากนั้น ตั้งค่าความสว่างคมชัดความอิ่มตัวและเว้ของกล้องคุณสามารถคลิกปุ่ม "เริ่มตน้ " เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าภาพการ
ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

5.3.4 การปรับภาพ
ไปอาศัยอินเตอร์เฟซที่แสดงตัวอย่างและจากนั้นคลิก ปุ่มบนแถบเครื่องมือภายใต้หน้าต่างกล้องไปที่ อินเตอร์เฟซการปรับภาพ

5.3.3 โหมดปิดบังภาพ
พ้ืนที่บางส่วนของภาพสามารถปิดบังภาพเพื่อความเป็นส่วนตัว และการปิดบังภาพ สามารถตั้งค่าสำหรับกลอ้ง แต่ละตัวโดยคลิกตั้งค่า Start-Setting-Camera-Image-Mask จะไปอินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่าง เลือก กล้องและเปิดใช้งาน”ปิดภาพ”คลิกที่ปุ่ม "วาด" และจากนั้น ลากเมาส์บนพ้ืนที่ภาพเพื่อกำหนดพ้ืนที่ปิดภาพ;คลิกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบพ้ืนที่ปิดภาพ; คลิกที่ "Apply" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

8.3 บันทึกการค้นหาและการเล่นย้อนหลัง
8.3.1 การค้นหาภาพและการเล่นย้อนหลังโดยการแบ่งภาพ
①คลิกStart Time-sliced Image เพื่อไปที่ "แท็บ เวลาแบ่งภาพ" จะมีมุมมอง 2 โหมด คือ
1. ตามเวลา ในโหมดดูเวลาได้สูงสุด 64 ภาพขนาดเล็กกล้องสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ ถ้าจำนวนกล้องแสดงภาพย่อเป็นมากกว่า 64กล้อง
2. ตามชื่อกล้อง ในโหมดชื่อกล้องแสดงภาพย่อ สูงสุดไม่เกิน 196 กล้อง

②เลือกหน่ึงกล้องในอินเตอร์เฟซและจากน้้นคลิกปุ่ม "Open"
③คลิกที่ช่องภาพการเล่นการบันทึกในกล่องเล็ก ๆ เล่นทางด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซ (กล่องที่มีภาพภายในบ่งชี้ว่า ขอ้มูลที่บันทึกอยู่)
④หากต้องการบันทึกให้ลากเมาส์คลุมพ้ืนที่ในช่วงวัน ที่และเวลาที่ต้องการและจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง"จะปรากฏข้ึนหน้าต่าง; เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการสำรองข้อมูล และรูปแบบการสำรองข้อมูลในหน้าต่างและจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อเริ่มการสา รองข้อมูล
⑤คลิก "การเล่น" เพื่อเล่นภาพดูย้อนหลัง ในอินเตอร์เฟซการเล่นภาพย้อนหลัง

8.3.2 การค้นหาและการเล่นโดยใช้เวลา
①คลิกStart Time จะไป "ตามแท็บเวลา" ที่แสดงด้านล่าง
②คลิกที่ ดา้นล่างของอินเตอร์เฟซในการเพิ่มกล้องเล่น สูงสุดไม่เกิน 16 กล้องที่สามารถเพิ่มสำหรับการ เล่น คลิก"Modufy" ที่มุมขวาบนของหนา้ต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่ "Clear" ที่จะปิดกล้อง
③คลิก ในหน้าต่างด้านล่างเพื่อเลือกกล้องที่จะดูภาพย้อนหลัง และทางด้านซ้ายของหน้าต่าง คุณสามารถ “ตั้งค่าวันที่” ด้านบนซ้ายของหน้าต่างให้กำหนดวันที่ของเหตุการณ์ที่ต้องการในตารางปฎิทิน และกำหนดเวลา ในหน้าต่างจากนั้นกล้องจะเล่นการบันทึกตามเวลาและเหตุการณ์ที่เลือกไว้
④ลากเมาส์คลุมในส่วนที่ต้องการบันทึกข้อมูลและจากน้นคลิกที่ ั ปุ่ ม "สำรอง" เพื่อสำรองข้อมูล

8.3.3 การค้นหาและการเล่นโดยเหตุการณ์
①คลิกStart Event จะไป "แท็บ เหตุการณ์" ที่แสดงด้านล่าง
②ตรวจสอบประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอินเตอร์เฟซไดต้ามความจา เป็น
③คลิก เพื่อกำหนดเวลาเริ่มตน้และสิ้นสุดเวลาที่มุมบนซา้ยของอินเตอร์เฟซ
④ตรวจสอบกล้องที่ด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซและคลิก เพื่อค้นหาข้อมูลการบันทึกรายการค้นหา ปรากฏในรายการ

⑤คลิก ในรายการที่จะเล่นภาพย้อนหลัง หรือบันทึกไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือกไฟล์ในการบันทึกข้อมูลในรายการและจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" สำหรับบันทึกการสำรองข้มูล
⑥เลือกหน่ึงในการบันทึกขอ้ มูลในรายการและจากนั้นคลิก"การเล่น" เพื่อเล่นการบันทึกในอินเตอร์เฟซการเล่น
8.4การสำรองข้อมูล
บันทึกข้อมูลและภาพ snapped สามารถสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย, USB (U ดิสก์หรือ USB มือถือ HDD) หรือ e-SATA (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุ่น)ระบบไฟล์ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่ควรจะเป็นรูปแบบ FAT32
8.4.1 การสำรองข้อมูลโดยใช้เวลา
①คลิกStart Time จะไป "แท็บเวลา"
②คลิก แท็บจะปรากฏข้ึนหน้าต่างกล้องเพิ่ม ตรวจสอบกล้องในหน้าต่างและจากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม"คลิก"แก้ไข" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่"ชัดเจน" ที่จะเอากลอ้ง
③ตั้งค่าวันที่ดา้นบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ ลากเมาส์คลุมพ้ืนที่ขนาดเวลาที่ต้องการ จะข้อมูลเวลาการสำรองข้อมูล หรือคลิก ภายใต้ระะยะเวลาที่จะตั้งเวลาเริ่มต้นการสำรองข้อมูลและเวลาสิ้นสุด
④คลิกที่ปุ่ม "สำรอง" จะปรากฏข้ึน "Backup บันทึก" หน้าต่างที่แสดงด้านล่าง เลือกชื่ออุปกรณ์, รูปแบบการสำรองข้อมูลและอุปกรณ์ และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อเริ่มการสำรองขอ้มูล

เบราว์เซอร์ออนไลน์ P2P (QR CODE)
เบราว์เซอร์เปิด IE บนเครื่องคอมพิวเตอร์, การป้อนข้อมูล http://www.autonat.com เซิร์ฟเวอร์ NAT ในแถบที่อยู่IE แล้วกด Enter เพื่อไปที่อินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่าง (ดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินญาติดตาม ป๊อปอัพเข้าถึง NVR ผา่ น NAT เป็นคร้ังแรก)


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้