คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพ DVR AHD 42500

Last updated: 10 มิ.ย. 2563  |  7843 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพ DVR AHD 42500

 

คู่มือช่วยการตั้งค่าขั้นพื้นฐาน
      ตัวช่วยสร้างและอินเตอร์เฟซหลัก ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น ไอคอนดิสก์จะแสดงอยู่ด้านบนของอินเตอร์เฟซการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถดูจำนวนและ สถานะของแต่ละดิสก์อย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านไอคอนเหล่านี้ ดิสก์ไม่มี ไม่พร้อมใช้งาน ดิสก์; : RW ดิสก์ที่ใช้ได้) คุณสามารถกำหนดค่า NVR โดย Setup Wizard เพื่อให้การทำงาน NVR ปกติต้องกำหนดค่าตัวช่วยสร้างถ้าคุณเริ่มต้น NVR เป็นครั้งแรก (หรือคลิก "ข้าม" เพื่อยกเลิกตัวช่วยสร้างในครั้งต่อไป)

 

คลิก "Setup Wizard" เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างขั้นตอนการตั้งค่า ดังต่อไปนี้
1.  ระบบเข้าสู่ระบบ ตั้งค่ารหัสผ่านของคุณเองหรือใช้ค่าเริ่มต้น เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสำหรับ ครั้งแรก (ชื่อผู้ใช้เริ่มต้นของระบบเป็น
ผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเริ่มต้นของผู้ดูแลระบบคือ 123456)

2. วันและเวลาการก าหนดค่า วันที่และเวลาที่จำเป็นต้องมีระบบที่จะตั้งค่าถ้าคุณ ใช้ตัวช่วยเป็นครั้งแรก โปรดดูรูปต่อไปนี้ตั้ง
เวลาเขตเวลาระบบ รูปแบบวันที่และรูปแบบเวลา DST จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นถ้าโซนเวลาที่ เลือก รวมถึงการปรับเวลาตามฤดูกาล
จากนั้นคลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

ตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่าทำได้ 2 แบบ คือ "รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ
" โดย ฟังก์ชนั่ DHCP ของเราเตอร์ หรือกำหนด IP
Address ด้วยตนเองในกรณีต้องการกำหนด วงแลน หรือ เลขไอพีเครื่อง เช่น 192.168.xxx.xxx จากนั้น คลิก "Next" เพื่อดา เนินการต่อ

4.  QR Code คุณสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น Superlive Plus ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ

5.  เพิ่มกล้อง คลิก "Refresh" เพื่อรีเฟรชรายการของกล้อง IP ออนไลน์ที่อยู่ใน เครือข่ายท้องถิ่นเช่นเดียวกัน กับ NVR แล้วคลิก
เพื่อเพิ่มกล้องสืบค้น คลิก "เพิ่ม ทั้งหมด "เพื่อเพิ่มกล้องทั้งหมดในรายการ คลิกเพื่อลบกล้อง เพิ่ม คลิก "ลบ ทั้งหมด "เพื่อลบกล้องทั้งหมดเพิ่ม

6 . คลิกเพื่อแก้ไขกล้อง IP ค้นหาตามที่แสดงบนด้านล่างซ้าย การป้อนข้อมูลที่อยู่ IP ใหม่ ซับเน็ตเกตเวย์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ
กล้อง คลิก "OK" เพื่อบันทึก การตั้งค่า คลิกเพื่อแก้ไขกล้องเพิ่มตามที่แสดงบนขวาดังกล่าวข้างต้น ป้อนข้อมูลชื่อกล้องใหม่ ที่อยู่ IP พอร์ตชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่านของกล้อง คุณสามารถคลิก "ทดสอบ" เพื่อทดสอบ ประสิทธิผลของข้อมูลการป้อนข้อมูล คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่า
คุณสามารถเปลี่ยน IP ชื่อกล้องเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มกล้องเป็นแบบออนไลน์ คลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

7. การตั้งค่าบันทึก สองโหมดการบันทึกที่มีอยู่: อัตโนมัติและคู่มือ อัตโนมัติ: เลือกโหมดอัตโนมัติหนึ่งในอินเตอร์เฟซที่แสดง
ด้านล่างแล้ว คลิกปุ่ ม "OK" เพื่อบนัทึก การตั้งค่า การกำหนดค่าโหมดสำหรับรายละเอียด

คู่มือการใช้งาน: ตั้ง "เซนเซอร์บันทึก", "การเคลื่อนไหวบันทึก" และ "ตารางเวลา" ของกล้องแต่ละตัว คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่า
การกำหนดค่าโหมดสำหรับรายละเอียด

หน้าต่างเมนูหลัก
คลิก Start >> Settings จะมี เมนูการตั ้งค่าขึ้นมา ที่แสดงด้านล่าง

เมนูตั้งค่า
จะแสดงรายการฟังก์ชั่นของเมนูต่างๆขึ้นมา และมีเมนูย่อยที่เชื่อมโยงกับมนูหลัก สำหรับอำนวยความ สะดวกการใช้งานให้กับ
ผู้ใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง “เมนูกล้อง”มีการเชื่อมโยงเมนูย่อย เช่น "เพิ่มกล้อง", "แก้ไขกล้อง", "การตั้งค่าภาพ", "การ เคลื่อนไหว"
และ "PTZ" ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ “กลอ้ง” เพื่อเข้าไปที่เมนูการจัดการกล้องที่แสดงด้านล่าง หรือ คลิกเข้าที่เมนูย่อยด้านล่างได้โดยตรง

ฟังก์ชั่น เพิ่มกล้อง ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจดัการกล้องโดยคลิกที่แต่ละเมนูที่จะใช้งาน เช่นคลิก "เพิ่มกล้อง" จะมีหน้าต่างที่แสดงด้านล่าง

     Playback (การเล่นย้อนหลัง) คลิกที่ แถบเครื่องมือด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างกล้องจะกลับไปเล่นการบันทึก
คลิกที่ แถบเครื่องมือที่ด้านล่างของอินเตอร์เฟซตัวอย่างสดในการตั้งเวลาการเล่นเริ่มต้น) โปรดดูที่ภาพ ด้านล่าง ลากแถบความคืบหน้า
การเล่นการเปลี่ยนเวลาการเล่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่เมนูคลิกขวา "เริ่มการเล่น" ในหน้าต่างกล้องและจากนั้นตั้งค่าเวลาการเล่น
ได้ทันทีเพื่อเล่นบันทึก

บันทึกการค้นหาและการเล่นย้อนหลัง

การค้นหาภาพและการเล่นย้อนหลังโดยการแบ่งภาพ
    1. คลิกStart Time-sliced Image เพื่อไปที่ "แท็บเวลาแบ่งภาพ" จะมีมุมมอง 2 โหมด คือ
          1. ตามเวลา ในโหมดดูเวลาได้สูงสุด 64 ภาพขนาดเล็กกล้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ถ้าจ านวนกล้อง แสดง ภาพย่อเป็ นมากกว่า 64 กล้อง
          2. ตามช่ือกลอ้ง ในโหมดช่ือกลอ้งแสดงภาพย่อ สูงสุดไม่เกิน 196 กล้อง

2. เลือกหนึ่งกล้องในอินเตอร์เฟซและจากนั้นคลิกปุ่ ม "Open"
3. คลิกที่ช่องภาพการเล่นการบันทึกในกล่องเล็ก ๆ เล่นทางด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซ (กล้องที่มีภาพภายใน บ่งชี้ว่าข้อมูลท่ีบันทึกอยู่)
4. หากต้องการบันทึก ให้ลากเมาส์คลุมพื้นที่ ในช่วงวันที่และเวลาที่ต้องการ และจากนั้นคลิกที่ ปุ่ม "สำรอง" จะปรากฏขึ้นหน้าต่าง; เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการสำรองขอ้มูล และรูปแบบการสำรองข้อมูล ในหน้าต่าง
และ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อเริ่มการสำรองข้อมลู
5. คลิก "การเล่น" เพ่ือเล่นภาพดูยอ้นหลัง ในอินเตอร์เฟซการเล่นภาพย้อนหลัง

การค้นหาและการเล่นโดยใช้เวลา
1. คลิกStart By Time จะไป "ตามแท็บเวลา" ที่แสดงด้านล่าง
2. คลิกที่ ด้านล่างของอินเตอร์เฟซในการเพ่ิ่มกล้องเล่น สูงสุดไม่เกิน 16 กล้องที่สามารถเพิ่มสำหรับ การ เล่น คลิก "Modufy" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่ "Clear" ที่จะปิดกล้อง
3. คลิก ในหน้าต่างด้านล่างเพ่ือเลือกกล้องที่จะดูภาพย้อนหลัง และทางด้านซ้ายของหน้าต่าง คุณสามารถ “ตั้งค่าวันที่” ด้านบนซ้ายของหน้าต่างให้กำหนดวันที่ของเหตุการณ์ที่ต้องการในตารางปฎิทิน และกำหนดเวลา ในหน้าต่าง จากนั้นกล้องจะเล่นการบันทึกตามเวลาและเหตุการณ์ที่เลือกไว้
4. ลากเมาส์คลุมในส่วนที่ต้องการบันทึกข้อมูล และจากนั้น คลิกท่ีปุ่ม "สำรอง" เพื่อสำรองข้อมูล

การค้นหาและการเล่นโดยเหตุการณ์
1. คลิกStart By Event จะไป "แท็บเหตุการณ์" ที่แสดงด้านล่าง
2. ตรวจสอบประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เฟซได้ตามความจำเป็ น
3. คลิก เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาที่มุมบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ
4. ตรวจสอบกล้องที่ด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซและคลิก เพื่อค้นหาข้อมูลการบันทึกรายการค้นหาปรากฏในรายการ

5. คลิก ในรายการที่จะเล่นภาพยอ้นหลัง หรือบันทึกไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือกไฟล์ในการ บันทึกข้อมูลในรายการและจากนั้นคลิกที่ปุ่ ม "สำรอง" สำหรับบันทึกการสำรองข้อมูล
6. เลือกหน่ึงในการบันทึกข้อมูลในรายการและจากนั้น คลิก "การเล่น" เพื่อเล่นการบันทึกในอินเตอร์เฟซการเล่น

       การสำรองข้อมูล
      บันทึกข้อมูลและภาพ snapped สามารถสำรองข้อมูล ผ่านเครือข่าย, USB (U ดิสก์หรือ USB มือ ถือ HDD) หรือ e-SATA (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่น) ระบบไฟล์ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลท่ีควรจะเป็นรูปแบบ FAT32 8.4.1 การสำรองข้อมูลโดยใช้เวลา
1. คลิกStart  Backup  By Time จะไป "แท็บเวลา"
2. คลิก แท็บจะปรากฏขึ้นหน้าต่างกล้องเพิ่ม ตรวจสอบกล้องในหน้าต่างและจากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่ม" คลิก "แก้ไข" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่ "ชัดเจน" ที่จะเอากล้อง
3. ตั้งค่าวันที่ด้านบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ ลากเมาส์คลุมพื้นที่ขนาดเวลาที่ต้องการ จะข้อมูลเวลาการสำรอง ข้อมูล หรือ คลิก ภายใต้ระยะเวลาที่จะตั้งเวลาเริ่มต้นการสำรองข้อมูลและเวลาสิ้นสุด
4. คลิกที่ปุ่ม "สำรอง" จะปรากฏขึ้น "Backup บันทึก" หน้าต่างที่แสดงด้านล่าง เลือกชื่ออุปกรณ์,รูปแบบการ สำรองข้อมูลและอุปกรณ์และจากนั่น คลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อเริ่มการสำรองข้อมูล

การปรับภาพ
ไปอาศัยอินเตอร์เฟซที่แสดงตัวอย่างและจากนั ้นคลิก ปุ่ มบนแถบเครื่องมือภายใต้หน้าต่างกล้องไปที่ อินเตอร์เฟซการปรับภาพ

 

โหมดปิดบังภาพ
          พื้นที่บางส่วนของภาพสามารถปิดบังภาพเพื่อความเป็นส่วนตัว และการปิดบังภาพ สามารถตั้งค่าสำหรับกล้อง แต่ละตัว โดยคลิกตั้งค่า Start จะไปอินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่าง เลือก กล้องและเปิดใช้งาน”ปิดภาพ” คลิกที่ปุ่ม "วาด" และจากนั้นลากเมาส์บนพื้นที่ภาพเพื่อกำหนดพื้นที่ปิดภาพ; คลิกที่ปุ่ ม "ลบ" เพื่อลบพื้นที่ปิดภาพ; คลิกที่ "Apply" เพื่อบันทึกการตั้งค่า


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้