คู่มือการใช้งาน ประตูรีโมท (บานเลื่อน)

Last updated: 10 มิ.ย. 2563  |  29602 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งาน ประตูรีโมท (บานเลื่อน)HV-1000 Sliding Gate Opener User Manual

 

HV – 1000
1.คําแนะนําด้านความปลอดภัย

      กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (V) ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ (AC110V or AC220V); โปรดระวัง !! ไม่อนุญาตให้เด็กสัมผัสกับอุปกรณ์ หรือตัวรีโมทคอนโทรล

     รีโมตคอนโทรลจะใช้การควบคุมด้วยปุ่มเดียว หรือ สามปุ่ม (โปรดตรวจสอบกับคู่มือให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์รุ่นนี้ได้) ไฟแสดง สถานะของรีโมทคอนโทรลจะกระพริบเมื่อปุ่มกดถูกกด ตัวฟั่นเฟืองและ ประตูรั้วสามารถปลดล็อคได้ด้วยกุญแจไข โดยประตูบานเลื่อนจะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่าง อิสระด้วยแรงมือเมื่อปลดล็อคแล้ว

     โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ตัวมอเตอร์ หรือประตูรั้วเมื่อเปิดสวิทช์การทํางาน และหมั่นตรวจสอบเสถียรภาพ กับประสิทธิภาพการทํางานของชุด ประตูรีโมทเพื่อความปลอดภัย รวมถึง กรุณาหยุดใช้งานประตูรีโมทชั่วคราวหากพบปัญหา หรือต้องการการซ่อมแซม และควบคุม การติดตั้ง และซ่อมบํารุงต้องติดตั้งอย่างระมัดระวังจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

4.การติดตั้ง ชุดประตูรีโมท HV-1000 เหมาะกับประตูที่มีน้ําหนัก น้อยกว่า 1000 กิโลกรัม และควรมีความยาวประตูน้อยกว่า 12 เมตร ในโหมดขับเคลื่อนกลไกที่ใช้ จะเป็นการใช้ตัวฟั่นเฟืองกับ สะพานเฟืองในการส่งให้ประตูเคลื่อนที่ และในการติดตั้งตัวมอเตอร์ประตูรีโมทควรติดตั้งภายในลูกกรง เพื่อป้องกันอันตราย

4.3 ขั้นตอนการติดตั้ง

4.3.1 การจัดเตรียมก่อนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูบานเลื่อนติดตั้งอย่างถูกต้อง ราวประตูอยู่ในแนวนอน และประตูสามารถเลื่อนไปทางซ้าย และขวาในแนวนอนได้อย่างนุ่มนวล ไม่ติดขัดด้วยแรงมือของผู้ทดสอบก่อนการติดตั้งประตูรีโมท
     การติดตั้งสายไฟ โปรดฝังสายมอเตอร์ สายไฟ และสายควบคุมลงพื้นด้วยท่อ PVC โดยใช้ท่อ PVC 2 เส้นในการฝัง โดย PVC 1 เส้นใช้กับสายมอเตอร์ และสายไฟ ส่วน PVC อีก เส้นใช้กับสายควบคุม แยกกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทํางานของประตูมอเตอร์จะไม่ทําให้สายไฟแต่ละเส้นเสียหาย
     ฐานคอนกรีต เทฐานคอนกรีต ขนาด 500 มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร และลึก 250 มิลลิเมตร ก่อนการติดตั้งมอเตอร์เพื่อให้ฐานหนักแน่น แข็งแรง และมั่นคง เหมาะสมใน การติดตั้งประตูรีโมท HV-1000 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างประตูบานเลื่อนและ ประตูมอเตอร์อยู่ห่างกันอย่างเหมาะสมก่อนการเทคอนกรีต

4.3.2 การติดตั้งมอเตอรืประตู

     a) ถอดฝาครอบพลาสติกของตัวมอเตอร์ออกก่อนการติดตั้ง แล้วทําการยึดแผ่นฐานมอเตอร์ด้วยสลักเกลียว (Foundation bolt) อย่างถูกต้อง

     b) เตรียมสายไฟสําหรับเชื่อมต้อมอเตอร์ประตูโดยผ่านแผ่นฐานมอเตอร์ (โดยจํานวนสายไฟจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เส้น และสายไฟจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร2 ) ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสม เนื่องจากแต่ละสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

     c) ทําการปลดล็อคกลไกมอเตอร์ก่อนทําการติดตั้ง ; สามารถทําได้โดยเปิดฝายางกุญแจออก เสียบกุญแจ ไข และเปิดฝาออกจนกระทั่งตัวฝา และมอเตอร์ทํา มุม 90 องศา (ดังรูปภาพที่ 5 ) จะทําให้ตัวฟั่นเฟืองเป็นอิสระและสามารถเลื่อนประตูบานเลื่อนไปมาได้ด้วยแรงมือ

4.3.3 การติดตั้งสะพานเฟือง

 • ทําการยึดสกรูยึด (mounting screws) บนสะพานเฟือง - วางสะพานเฟืองบนฟืนเฟือง และทําการเชื่อมสกรูยึด (mounting screws) เข้ากับประตูบานเลื่อน (สกรูแต่ละตัวจะยึดอยู่ที่ข้อต่อระหว่างสะพานเฟือง) - ปลดล็อคมอเตอรประตู และตรวจสอบว่าประตูบานเลื่อน เลื่อนไปมาได้อย่างนุ่มนวลไม่ติดขัด
 • ทําการตรวจสอบช่องว่างระหว่างสะพานเฟือง และฟั่นเฟืองว่าเหมาะสมหรือไม่ (ดังรูปที่ 7)
 • ทําการเชื่อมสกรูยึดทั้งหมดกับประตูบานเลื่อนอย่างแน่นหนา - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะพานเฟืองแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงติดกัน
 •  ดึงประตูบานเลื่อนด้วยแรงมือหลังจากติดตั้งสะพานเฟืองเรียบร้อย เพื่อทดสอบว่าการเคลื่อนที่ไปมาของสะพานเฟืองกับฟืนเฟืองทุกเส้นไม่ติดขัด

โปรดระวัง !!

 • เพื่อความปลอดภัยกรุณาทําการเชื่อมตัวบล็อกตกรางที่ปลายของรางทั้ง 2 ด้านเพื่อป้องกันประตูบานเลื่อนตกราง หลังจากติดตั้งมอเตอร์ประตูเรียบร้อยแล้ว
 • โปรดตรวจสอบมอเตอร์ประตู และอุปกรณ์ต่างๆให้มั่นใจว่าไม่ชํารุด หรือมีข้อบกพร่อง และตรวจสอบว่าประตูบานเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างนุ่มนวล ด้วยแรงมือก่อนการติดตั้งประตูรีโมท
 • ในผลิตภัณฑ์นี้ ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถควบคุมมอเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น ระบบควบคุมจะได้รับความเสียหาย
 • อย่าลืมติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟดูด (Earth leakage circuit breaker) โดยติดตั้งในที่ที่สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของประตูบานเลื่อนได้ และติดตั้งให้สูง อย่างต่ํา 1.5 เมตรเพื่อป้องกันการสัมผัส
 • หลังจากทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการทํางานของชุดประตูรีโมททํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประตูเคลื่อนที่ได้ อย่างนุ่มนวลหรือไม่ การติดตั้งเซนเซอร์อินฟราเรด (infrared sensor) ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพหรือไม่

4.3.4 การติดตั้ง สวิทช์จํากัดระยะ ( Limit switch ) สวิทช์ สปริง จํากัดระยะ (Spring limit switch) การติดตั้งสวิทช์ สปริง จํากัดระยะ แสดงดัง รูปภาพที่ 8

การติดตั้งตัวบล็อก สวิทช์สปริงจํากัดระยะ (Spring limit switch block) แสดงดังรูปภาพที่ 9

สวิทช์ แม่เหล็กจํากัดระยะ (Magnetic limit switch) การติดตั้งสวิทช์ แม่เหล็กจํากัดระยะ แสดงดัง รูปภาพที่ 10

การติดตั้งตัวบล็อก สวิทช์แม่เหล็กจํากัดระยะ (Magnetic limit switch block) แสดงดังรูปภาพที่ 11

หมายเหตุ : ค่าเริ่มต้นจะติดตั้งทางขวา (right side mounting)

4.3.5 บอร์ดควบคุม

4.3.5.1 แผงควบคุมอัจฉริยะ

คําแนะนําด้านการเดินสายไฟ

 1. ต่อ L และ N ไปที่แหล่งจ่ายไฟ AC220V/50HZ; AC110V/60HZ; L คือ สายไลน์, N คือสาย นิวทรัล และ PE คือสายดิน หรือสายกราวด์
 2. ต่อ Lamp ไปที่ ไฟแจ้งเตือนที่มีไฟเท่ากับ AC220V/50HZ; AC110V/60HZ.
 3. เชื่อมต่อสายมอเตอร์ MOT2 กับสายมอเตอร์ REV, เชื่อมต่อ MOT1 กับ สายมอเตอร์ FWD และ เชื่อมต่อMOTCOM กับสายมอเตอร์ทั่วไป
 4. ต่อ MOTCAP กับสายคาร์ปาซิเตอร (capacitor wire)

แผงบอร์ดส่วน J2 (เพื่อความสะดวกสบายในการเดินสายไฟ ในแผงส่วนนี้จะมีไฟแสดงเมื่อมีการเดินสายผิดพลาด)

 1. ปุ่มควบคุมปิดประตู (ปกติเปิด) (N.O.)
 2. ปุ่มควบคุมเปิดประตู (ปกติเปิด) (N.O.)
 3. ปุ่มหยุดประตู (ปกติเปิด) (N.O.)
 4. ปุ่มควบคุมปุ่มทั่วไป
 5. เปิด/หยุด/ปิด/หยุด ปุ่มควบคุมวงจร (ปกติเปิด) (N.O.)
 6. ปุ่มควบคุมโหมดทางคนเดิน (ปกติเปิด) (N.O.)

แผงบอร์ดส่วน J5 (เพื่อความสะดวกสบายในการเดินสายในแผงส่วนนี้จะมีไฟแสดงเมื่อมีการเดินสายผิดพลาด)

       7. แหล่งจ่ายไฟสําหรับอุปกรณ์เสริม; +12V

       8. เชื่อมต่อ photocell (ปกติปิด) (N.C.); ถอดอุปกรณ์ออกหากไม่ได้ใช้งาน

       9. GND 10. เครื่องตรวจจับ (ปกติเปิด) (N.O.)

      วงจรการทํางานของเครื่องตรวจจับในขณะที่ประตูกําลังปิด หากเครื่องตรวจจับตรวจพบยานพาหนะ ประตูจะเปิดทันที; เมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านไปแล้ว ประตูจะปิดเองอัตโนมัติ ; วงจรการทํางานข้างต้นผู้ใช้สามารถกําหนดระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ 12 วินาทีหลังจากยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วได้โดย เลื่อน DIP Switch ตัวที่ 4 ไปที่ ON ประตูก็จะปิดอัตโนมัติหลังจากพาหนะผ่านไปแล้ว 12 วินาที

11. ปิด สวิทช์จํากัดระยะ
12. สวิทช์จํากัดระยะ และอุปกรณ์อื่นๆ

13. เปิด สวิทช์จํากัดระยะ

     การปรับเปลี่ยนฟังชั่นการทํางาน ตัวแปรการทํางานของบอร์ดควบคุมกับไมโครโปรเซสเซอร์สามารถปรับเปลี่ยนผ่านโพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) หรือ ตัวปรับความเร็วมอเตอรและ DIP switch เพื่อเปลี่ยนการทํางานให้เป็นไปตามความต้องการที่แตกต่างกัน

การปรับลูกบิด

VR1 : เมื่อฟังค์ชั่นถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวางได้เปิดใช้งาน (DIP switch 5 อยู่ที่ OFF) ลูกบิดนี้ใช้สําหรับปรับความไวต่อสิ่งกีดขวาง; หมุนตามเข็มนาฬิกาจะลดความ ไวต่อสิ่งกีดขวาง ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเพิ่มความไวต่อสิ่งกีดขวาง เมื่อฟังค์ชั่นถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวางถูกปิดใช้งาน (DIP switch 5 อยู่ที่ ON) ลูกบิดนี้จะใช้สําหรับปรับเปลี่ยนการทํางานโดยรวมของมอเตอร์ ; หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มความเร็ว ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความเร็ว เวลาที่ใช้ทั้งหมดสามารถตั้งได้ตั้งแต่ ต่ําสุด 10 วินาที ถึง สูงสุด 90 วินาที

VR2 : สําหรับตัดแรง หรือ ปรับชะลอแรงก่อนประตูปิด; หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด และหมุนไปต่ําสุดเพื่อยกเลิกฟังค์ชั่นตัดแรงนี้

VR3 : สําหรับปรับช่วงที่ชะลอการหยุด ; หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด

VR4 : สําหรับปรับแรงของมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ; หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด

หมายเหตุ : ค่าเริ่มต้นของ VR1 VR2 VR3 VR4 จะอยู่ที่ค่าสูงสุด และผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

คําเตือน : แรงขับเคลื่อนของมอเตอร์ไม่ควรปรับให้มากเกินไป ;ปรับเพียงเพื่อสามารถขับเคลื่อนได้เท่านั้น

DIP Switch

 1. ฟังค์ชั่นเริ่มแบบนุ่มนวล ( OFF - เปิดการใช้งาน; ON – ปิดการใช้งาน )
 2. สวิทช์จํากัดระยะ หรือ ตัวรับสัญญาณรีโมท OFF- ปกติเปด (N.O.), ON- ปกติปิด (N.C.)
 3. เลือกเวลาปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เลือกเวลาปิดประตูอัตโนมัติ

การตั้งค่าการปิดประตูอัตโนมัติ ใช้ DIP switch 3 และ 4

3 ON 4 OFF : ปิดประตูอัตโนมัติใน 3 วินาที

3 OFF 4 ON : ปิดประตูอัตโนมัติใน 12 วินาที

3 ON 4 ON : ปิดประตูอัตโนมัติใน 36 วินาที

3 OFF 4 OFF : ไมิมีการเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ

5. ฟังค์ชั่นถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวาง ( OFF - เปิดการใช้งาน; ON – ปิดการใช้งาน )

การเชื่อมต่ออินฟาเรดเซ็นเซอร์ (Infrared sensor)
     การทํางานของอินฟาเรดโปโตเซลล์ (Infrared photocell) : ในขณะที่ประตูกําลังเลื่อนปิด ถ้ามีสิ่งกีดขวางสัมผัสกับรังสีอินฟาเรด ประตูจะเลื่อนเปิดออกทันที เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และทรัพย์สิน

     ระยะห่างระหว่างโปโตเซลล์รับรังสีอินฟาเรด (photocell emitter) และโปโตเซลล์ส่ง (photocell transmitter) ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร มิฉะนั้น จะส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าระหว่างโปโตเซลล์ หากเชื่อมต่อ อินฟาเรดโปโตเซลล์ , กรุณาถอดตัวเชื่อมต่อตั้งแต่ตัวที่ 8-9 ในแผงส่วน J5

        การทํางานของรีโมทคอนโทรล

        เมื่อรีโมทคอนโทรลทํางานในโหมดแบบ 3 ปุ่มควบคุม ; 3 ปุ่มบนรีโมทจะสามารถควบคุมการทํางานของมอเตอร์ได้ดังนี้ เปิด / ปิด / หยุด โดยการทํางานจะ แยกกันคนละปุ่ม ดังรูปที่ 18 (ซ้าย)

         เมื่อรีโมทคอนโทรลทํางานในโหมดแบบปุ่มเดียว ; 1 ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลจะสามารถควบคุมการทํางานของมอเตอร์ได้ทั้งหมดโดยการทํางานจะเรียงลําดับ ตามการกดดังนี้ เปิด / หยุด / ปิด / หยุด ดังรูปที่ 18 (ขวา)

     การเพิ่มจํานวนรีโมทคอนโทรลระยะไกล ถอดฝาครอบของตัวมอเตอร์ออก แล้วกดปุ่ม S1 บนแผงควบคุม แล้วไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมจะกระพริบ 1 ครั้งให้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลปุ่มใดก็ได้ 2 ครั้งติดกัน (โดยเป็นปุ่มเดียวกัน)แล้วไฟแสดงสถานะจะกระพริบซ้ําๆ และดับไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มจํานวนรีโมทคอนโทรล, มากที่สุดที่รับได้คือรีโมท คอนโทรล 25 เครื่อง

     การลบรีโมทคอนโทรลออก กดปุ่ม S1 บนแผงควบคุมแล้วไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น กดค้างจนไฟแสดงสถานะดับลง เป็นอันเสร็จสิ้นรีโมทคอนโทรลทุกตัวจะถูกลบออกจากการใช้งาน ปุ่มที่ 4 บนรีโมทคอนโทรลใช้สําหรับโหมดคนเดินเท้า กดปุ่มที่ 4 ประตูจะเปิด 1 เมตรและประตูจะปิด ปุ่มนี้ใช้สําหรับคนเดินเท่านั้น

หมายเหตุ หากประตูเลื่อนเปิดไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนสายไฟกันระหว่าง สาย MOT2 และ MOT1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์จะหยุดทํางาน อัตโนมัติเมื่อประตูเปิดเต็มที่แล้ว หากประตูเปิดกว้างแต่ไม่สามารถหยุดในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือ ต้องการ ได้ให้เปลี่ยนสายกันระหว่าง 11 และ 13

5. คําแนะนําอื่นๆ

5.1 การบํารุงรักษา กรุณาตรวจสอบว่าประตูรีโมทสามารถทํางานได้ปกติและมีประสิทธิภาพทุกเดือน เพื่อความปลอดภัย และประตูรีโมทแต่ละตัวที่ทําการติดตั้งควรมีการติดตั้งตัว ป้องกันด้วยระบบอินฟาเรด และอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทุกตัว พร้อมทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ก่อนทําการติดตั้ง และใช้งานประตูรีโมท โปรดอ่านและทําความเข้าใจคู่มืออย่างละเอียด
บริษัทของเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคําแนะนําล่วงหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้