คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบวีแกน

Last updated: 10 มิ.ย. 2563  |  5990 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบวีแกน

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Wiegand Access Control

  1. การดำเนินการพื้นฐานของโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม Wiegand Access Control ความต้องการด้านฮาร์ตแวร์สำหรับติดตั้งโปรแกรม
  • Memory:1 GB
  • Hard Disk:มีพื้นที่ว่างเหลือไม่น้อยกว่า 1 GB
  • ระบบปฏิบัตกิารที่รองรับโปรแกรม
  • Windows XP SP3 , 7, 8, 8.1, 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต
  • Windows Server 2003 SP2 , 2008 , 2008 R2

การติดตั้งโปรแกรม

คำแนะนำ: ** การติดตั้งใช้งานโปรแกรม Wiegand Access Control จาเป็นต้องตั้งค่า Formats วนั เดือน ปี ของคอมพิวเตอร์ (Calendar type) เป็น คริสต์ศักราช **เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะแสดงไอคอนโปรแกรมที่ Desktop ดังรูป

1.1 การเข้าใช้งานโปรแกรม

ดับเบิ้ลคลิกไอคอน จะปรากฏหน้าต่าง Log in เข้าสู่โปรแกรม

     ผู้ใช้ใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับการเข้าสู่โปรแกรม User Name : abc , Password : 123 จากนั้น กดป่มุ “OK”

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยน User Name , Password ได้ในภายหลัง เมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้วจะ ปรากฏหน้าต่างดังรูป

การลงทะเบียนโปรแกรม
การลงทะเบียนโปรแกรม เมื่อมีการลงโปรแกรมครั้งแรกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จะมี หน้าลงทะเบียนเด้งขึ้นมาให้ลงทะเบียนเพื่อ
ใชง้านโปรแกรม หรือไปที่ Help > About > Register

Company Name : _________________

Building Code : _________________

Register Code : 2004

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อย คลิก “ตกลง” จะปรากฏหน้าต่าง ยินดีตอ้นรับในการใชซ้อฟตแวร์ ให้ คลิก “ตกลง” เป็นอันเสร็จ เรียบร้อยการลงทะเบียน

1.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์

1.2.1 การเพิ่มและตั้งค่าตัวควบคุม เลือก Basic Config > Controller จากแทบเมนู

คลิก “New” เพื่อเพิ่มคอนโทรลเลอร์เข้าในระบบโดยการกรอกข้อมูลตัวควบคุม ดังรูป

ใส่ Serial บอร์ด , Serial No. (S/N) สามารถดูหมายเลขนี้ได้จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่บอร์ด คอนโทรลเลอร์ คลิก “ Next >> ”

ชื่อประตู “Door Name” และ ตำแหน่งเครื่องอ่าน “Reader Position” สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อได้และทำเครื่องหมาย หน้า“Active” เพื่อเปิดการใชง้าน ทำเครื่องหมาย หน้า“Attend” จะบันทึกลงเครื่องอ่านบัตร เพื่อสามารถใช้ร่วมกับบันทึกการเข้า งานจากนั้นคลิก “OK”

1.2.2 ตั้งค่า IP ส าหรับคอนโทรลเลอร์ เลือก Basic Config > Controller > Search

คลิก “Configure”

คลิก “OK”

หลังจากตั้งค่า IP Address สามารถยอ้นกลบัไปหวัข้อ 2.2.1 เพิ่มและตั้งค่าตัวควบคุม เพื่อตั้งค่า

เมื่อเพิ่มคอนโทรลเลอร์แล้ว

 1.3 การดา เนินการของแผนกและลงทะเบียนผู้ใช้

1.3.1 การเพิ่มแผนก (Department) เลือก > Basic Config > Department จากแทบเมนู 

1.3.2 การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ เลือก Basic Config > Personnel จากแทบเมนู

หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “Add Next” หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้อื่น , คลิก “OK” หากต้องการเพิ่ม ผู้ใชง้านเพียงคนเดียว แลว้กด “Exit” เพื่อออกจากหน้าต่างนี้ แล้วข้อมูลผู้ใช้จะถูกเพิ่มไปยังหน้า ผู้ใช้ดังรูปและสามารถแก้ไข เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้ได้ โดยคลิก “Others” 

1.3.3 การเพมิ่บัตรแบบอัตโนมัติผ่านเครื่องอ่านบัตร

เลือก Basic Config > Personnel > Auto Add

การเพิ่มผู้ใช้อัตโนมัติ สามารถเพิ่มผ่านเครื่องอ่านบัตรแบบ USB หรือเครื่องอ่านบตัรที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Wiegand หาก เลือกเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ผ่านเครื่องอ่านบัตรที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Wiegand ให้เลือก “Door” คลิก “Next>”

ทาบบัตรที่ต้องการเพิ่มเข้าในระบบทั้งหมด เรียบร้อยแลว้ คลิก “OK”

หากต้องการเพิ่มข้อมูลบัตรด้วยตนเอง ให้เลือก “Manual Batch Input” คลิก “Next”

ใส่หมายเลขบัตรลงใน “Start No.” และ “End No.”

คลิก “OK” เพื่อเพิ่มข้อมูลบัตรลงในระบบ

หมายเหตุ : การเพิ่มบัตรผ่านเครื่องอ่านบัตร ชื่อผู้ใช้เริ่มต้นจะนำหน้าด้วยตัวอักษร N + หมายเลขบัตร

1.3.4 บัตรสูญหาย ถ้ามีผู้ถือบัตรทำบัตรหายไป บัตรของบุคคลนั้นจะต้องลงทะเบียนบัตรหาย แล้วทำการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้บัตรผู้ใช้ใหม่ได้โดย เริ่มต้นขั้นตอนดังต่อไปนี้

เลือก Basic Config > Personnel > Card Lost

ใส่หมายเลข ID ของบตัรใหม่ “18014987” คลิก “OK” เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรใหม่เข้าในระบบของรายชื่อผู้ใช้นั้น

1.4 การดำเนินการพื้นฐานของซอฟต์แวร์

1.4.1 การจัดการสิทธิ์การเข้าประตู

1) สิทธ์กิารเข้าออก เลือก Access Control > Access Privilege ที่แถบเครื่องมือ

“>>” : เลือกทั้งหมด "ผู้ใช้" หรือเลือกทั้งหมด "ตัวเลือกประตู"

“>” : เลือกบางรายการ "ผู้ใช้" หรือเลือกบางรายการ "ตัวเลือกประตู"

“<” : ยกเลิกบางรายการ "ผู้ใช้ที่เลือก" หรือยกเลิกบางรายการ "ประตูที่เลือก"

“<<” : ยกเลิกทั้งหมด "ผู้ใช้ที่เลือก" หรือยกเลิกทั้งหมด "ประตูที่เลือก"

หลังจากเพิ่มการสิทธิ์ทั้งหมดเข้าในระบบ จำเป็นต้องอัพโหลดเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไปยังคอนโทรเลอร์ ไปที่ Basic Operate > Upload สามารถที่ไปหวัข้อ

1.5.2 การอพัโหลดข้อมูลไปยังคอนโทรลเลอร์

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในฐานข้อมูลและยังอัพโหลดไปยงัคอนโทรลเลอร์ด้วย

2) การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้เพียงรายเดียว

“>>” : เลือกทั้งหมด “ประตู”

“>” : เลือกบางรายการ “ประตู”

“<” : ยกเลิกบางรายการ “ประตูที่เลือก”

“<<” : ยกเลิกทั้งหมด “ประตูที่เลือก”

1.5 คอนโซล เลือก Basic Operate > Console ที่แถบเมนู

โดยฟังก์ชั่นนี้สามารถ ตรวจสอบขอ้มลูคอนโทรลเลอร์ , ซิงค์เวลาของคอนโทรลเลอร์ ,อัพโหลด , ดาวน์ โหลด และแสดง ภาพหน้าจอดูเหตุการณ์การใชง้านได้

1.5.1 ตรวจสอบข้อมูลของคอนโทรลเลอร์ เลือก Basic Operate > Console > Check ที่แถบเมนูจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของคอนโทรลเลอร์ เป็นจำนวนการใช้งาน การทาบบัตร และสิทธิ์ สถานะประตู สถานะการ ควบคุมการหน่วงเวลาเปิด (วินาที) ถ้าคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ปกติจะแสดงสัญลักษณ์รูปประตูเป็นสีเขียว และหากผิดปกติจะแสดงสัญลักษณ์สีแดง

1.5.2 การอัพโหลดข้อมูลไปยังคอนโทรลเลอร์ เลือก Basic Operate > Console > Upload ที่แถบเมนูจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

ก่อนคลิก “Upload” จะต้องทำการเลือกประตูของคอนโทรลเลอร์ก่อน เมื่อเลือกประตูที่ต้องการ ใหค้ลิก “Upload” จะปรากฏหน้าต่าง “Upload Option” ใหท้า เครื่องหมายถูก ตามที่หัวข้อที่ต้องการอัพโหลด แล้วคลิก “OK”

หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องทำการอัพโหลด เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ไปยัง คอนโทรลเลอร์เพื่อให้ตัวควบคุมมีข้อมูลเดียวกนักบัซอฟต์แวร์

1.5.3 แสดงภาพหน้าจอดูเหตุการณ์การใช้งาน เลือก Basic Operate > Console > Monitoring ที่แถบเมนูจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

1.5.4 ดาวน์โหลดรายงาน เลือก Basic Operate > Console > GetRec ที่แถบเมนูจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

“GetRec” : เก็บบันทึกการควบคุมประตูไปยังฐานข้อมลู

1.6 การค้นดูรายงาน เลือก Basic Operate > Query Card Record ที่แถบเมนูจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

หมายเหตุ : ก่อนค้นดูรายงานต้องดาวน์โหลดรายงานก่อน ตามหัวข้อ 1.5.4 ดาวน์โหลดรายงาน หากตอ้งการค้นหารายงานตามประตู ไปที่ “Query Option” จะปรากฏหน้าต่างเลือกที่อยู่ ให้ เลือกประตูตามที่ต้องการ จากนั้นกด “Query”

 รายงานการทาบบตัรที่ต้องการ

1.7 เครื่องมือ

1.7.1 แก้ไขผู้ดูแลระบบ ไปที่ Tool > Edit Operator

เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามต้องการ ใส่ รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก “OK” แล้วเริ่มระบบใหม่

1.7.2 การจัดการผู้ดูแลระบบ ไปที่ เครื่องมือ > แก้ไขผู้ดูแลระบบ

คลิก “OK” กา หนดที่อยู่ของไฟล์ที่จะสำรองขอ้มลู พร้อมตั้งชื่อ คลิก “OK” เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการสำรอง ฐานข้อมูล

1.7.4 การเปลี่ยนภาษา ไปที่ Tool > Option สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาองักฤษ และจีน ไดต้ามต้องการ

เมื่อคลิก “OK” ระบบจะต้องการให้ออกจากโปรแกรมและเริ่มโปรแกรมใหม่ หากตอ้งการ เริ่มต้น โปรแกรมใหม่เดี๋ยวนี้ ให้คลิก “OK”

2. ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมต่างๆ ให้ไปที่ Tool > Extended Functions

ใส่รหัสผ่าน “5678”

ถ้าต้องการใช้งานฟังก์ชั่น ให้ทำครื่องหมาย / เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นนั้น จากนั้นคลิก “OK” ระบบจะให้รีสตาร์ทเพื่อ loginเข้าระบบอีกครั้ง
2.1 เหตุการณ์

2.1.1 บันทึกเหตุการณ์ของปุ่มกด เปิดใช้งานฟังก์ชั่น หลังจากนั้น อัพโหลดไปยังคอนโทรลเลอร์ก่อน แล้วเปิดแสดงภาพหน้าจอ เมื่อกดปุ่ม เปิดประตูจะแสดงสถานะในโปรแกรม ดังรูป

2.1.2 การบันทึกเหตุการณ์ของสถานะประตู การดูสถานการณ์เปิดประตู และปิดประตู จะต้องต่อ Door Sensor เพื่อให้สามารถดูสถานะของ ประตูได้ เมื่อเปิดใช้งาน

ฟังก์ชั่น หลังจากนั้น อัพโหลดไปยังคอนโทรลเลอร์ก่อน แล้วเปิดแสดงภาพหน้าจอ เมื่อกดปุ่มเปิดประตูจะ แสดงสถานะในโปรแกรม ดังรูป 

2.1.3 เปิดการใชง้านการค้นดูเหตุการณ์การใช้งานระบบ เลือก Tool > Log Query

2.2 ปกติ

2.2.1 เปิดการใช้งาน Time Profile เลือก Access Control > ตั้งค่า Time Profile

คลิก “New” เพื่อเพิ่มและตั้งค่า Time Profile

คลิก “OK”

ถ้ากำหนดบัตรผู้ใช้ "วันเปิดทำการ" ผู้ใช้จะสามารถเข้าทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 08:00 -17:30 มีสิทธิ์ที่จะเข้าหรือออกในระหว่างช่วงเวลานี้

ถ้าต้องการที่จะทำงานในวันเสาร์ด้วย ให้เพิ่ม Time Profile 3 จากนั้น เปิด Time Profile 2 แลว้ เชื่อมโยงไปยัง Time Profile 3

คลิก “OK”

Time Profile 2 เชื่อมโยงไปยัง Time Profile 3

หลังจากตั้งค่า Time Profile จะต้องกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่สอดคล้องกันในการเข้าถึงสิทธิ์และ จากนั้นผู้ใช้จะสามารถผ่านเข้าและออกประตูที่ระบุใน Time Profile ได้

เลือก Access Control > Access Privilege > Change Privilege

จากนั้น คลิก “Allow And Upload”

2.2.2 เปิดการใช้งานเปิดประตูด้วยโปรแกรม เลือก Basic Operate > Console เลือกประตูที่ต้องการเปิด แลว้คลิก “Remote Open” จากนั้นประตูจะเปิด

2.2.3 เปิดการใช้งานแป้นพิมพ์ เลือก Access Control > Password Managment เปิดใช้งานแตะบัตร + แป้นพิมพ์

PIN Code

รหัสเริ่มต้นของผู้ใช้ คือ “345678 2.3 ซุปเปอร์

2.3.1 เปิดการใช้งาน TaskList เลือก Access Control > TaskList

2.3.2 เปิดการใช้งาน Anti – Pass Back

เลือก Access Control > ตั้งค่า Anti PassBack

2.3.3 เปิดการใช้งาน Inter Lock เลือก Access Control > อินเตอร์ลอ็ค

2.3.4 เปิดการใช้งานเปิดประตูด้วยบัตรหลายใบ เลือก Access Control > Multi-Card การตั้งค่านี้ใช้ในกรณีที่ต้องใช้บัตรจ จำนวนหลายใบในการเปิดประตู หากยังทาบบตัรไม่ครบตามที่กeหนดไว้ประตูจะไม่เปิด


2.3.5 เปิดการใช้งานเปิดประตูด้วยบัตรใบแรก เลือก Access Control > First Card Open

3. การส่งออกรายชื่อผู้ใช้เป็นไฟล์ Excel เลือก Basic Config > Personnel > Export to Excel

4. การนำเข้ารายชื่อผู้ใช้จากไฟล์ Excel เลือก Basic Config > Personnel กดที่แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ Ctrl + Shift + Q จะปรากฏเมนู “Import” ดังรูป

คลิก “Import” แลว้คลิก “OK” จากนั้นเลือกไฟล์ Excel ที่จะนา เข้า แล้วคลิก “Open” แล้วระบบจะทำการดึงขอ้มูลจาก Excel

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้